• Khi tôi xem dự báo, nó luôn mặc định ở chế độ hiển thị Cơ bản. Cá nhân tôi luôn thích hiển thị siêu đồ và sẽ thấy rất hữu ích khi có thể đặt nó làm mặc định của mình.


  • Hello @shopbom, at this moment the default view can't be set. However, thank you for your suggestion, we will consider it when developing future features.

Windyty, S.E. - all rights reserved. Powered by excellent NodeBB
NodeBB & contributors, OSM & contributors, HERE maps
Terms and Conditions     Privacy Policy